Wednesday, June 26, 2024 Новини 275
! АПЕЛ с ъгласно писмо РД-20-599/24.06.2024 г. от Министерство на образованието и науката НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОЧВАЩИЯ ЛЕТЕН ВАКАНЦИОНЕН СЕЗОН Уважаеми ученици, Уважаеми родители, Във връзка с ангажимента на всички публични институции за закрила на живота и здравето на децата и относно започващия летен ваканционен сезон, ви информирам следното: Забранява се употребата от деца на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия и диазотен оксид - райски газ (чл. 5б от Закона за закрила на детето). Задължително следва да се спазва изискването за „вечерен час“ , регламентирано в чл. 8 от Закона за закрила на детето и чл. 5а от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, според което родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, следва да го придружават на обществени места след 20:00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, а ако е навършило 14 години, да го придружават на обществени места след 22:00 ч. или да осигуряват пълнолетно дееспособно лице за придружител, като удостоверяват това му качество с декларация по образец. Забранява се допускането на деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина, съгласно разпоредбата на чл. 6 от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места. В случай на установяване на дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, незабавно да бъдат уведомени ДАЗД и/или дирекция „Социално подпомагане“ според настоящия адрес на детето за осъществяване на подходящи мерки за подкрепа. текст на апела ТУК - Апел за ваканцията - лято 2024
Thursday, September 07, 2023 Новини 5363
Уважаеми ученици и родители, От 15.09.2023г. в сградата на VI СУ "Отец Паисий" образователният процес ще бъде организиран по следния начин: --- ПЪРВА СМЯНА - за учениците на VI СУ "Отец Паисий"; --- ВТОРА СМЯНА - за учениците на ПГСАКН "Проф. арх. Стефан Стефанов". Учениците на ПГСАКН ще използват част от сградата на VI СУ - централен и кабинетен корпус. Дневният режим на учениците от VI СУ от V - XII клас /до приключване на ремонтните дейности в сградата на ПГСАКН/ е даден на снимката: За учениците от начален етап I - IV клас няма изменения в дневния режим. --- Тържественото откриване на учебната 2023/2024 година ще се състои на 15.09.2023г. от 9.30ч. в двора на училището. Очакваме ви!

  

Saturday, 13 Юли 2024
  

  Национална телефонна линия за деца  

Шесто СУ - Монтана

от 8:00ч до 16:00ч

тел. 096 370 020

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

На вниманието на родителите за безопасност в компютърна мрежа и интернет. Вижте тукhttps://www.safenet.bg/bg/ 

 • АКТУАЛНО за 2023/2024 учебна година

 -- Училището обучава ученици в дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение.     

---   Басейнът на училището работи с граждани всеки работен ден от 17 ч. до 19.30 ч.

 АКТУАЛНО! 

   * ЗАЯВЛЕНИЯ и информация за документи  и административни услуги                                                                                                                                                                                                                                    

 ЗАЯВЛЕНИЯ

 1. Образец на заявление
 2. Заявление за удостоверение за 12 клас
 3. Заявление за записване за 8 клас
 4. Заявление ЗИП
 5. Заявление ИУЧ
 6. Заявление СИП
 7. Заявление ФУЧ
 8. Заявление за чужд език

ИНФОРМАЦИЯ ЗА:

 1. Приемане и преместване  в държавните и общинските училища
 2. Диплома
 3. Валидиране
 4. Служебна бележка за подадено заявление за ДЗИ
 5. Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
 6. Издаване на служебна белжка за резултати от изпити и от проверка на способностите
 7. Издаване на заповед за признаване от чужбина
 8. Издаване на публикуване на документи
 9. Удостоверения за професионално обучение
 10. Удостоверение за валидиране на професионални квалификации
 11. Европейско приложение за свидетелство за професионална квалификация, в сила от учебната 2021/2022 г.
 12. Европейско приложение към дипломата за средно образование, в сила от учебната 2021/2022 г 

*** Полезно описание за действия, проведени в училище при ПРИЕМАНЕ и/или ПРЕМЕСТВАНЕ в държавните и общинските училища - вижте ТУК.

*** e-mail за връзка с Шесто СУ:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
 • Снимането на непълнолетни лица без съгласието на родителите им, близки или настойници е незаконно. При нарушения подавайте сигнали на телефон 0800 10 112 и на е-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
 • По всички въпроси, свързани с медиите да се търси съдействието на пресцентъра на МОН. 
  http://www.mon.bg/
 

-- Условията за получаване на помощ за родители на ученици, които за първа година са в първи или в осми клас - ТУК - Писмо от държавната агенция "Електронно управление"

-- Свободни места в следните класове:

 1. Трети клас - 1 бр.
 2. Четвърти клас - 14 бр.
 3. Пети клас - 20 бр.
 4. Шести клас - 12 бр.
 5. Седми клас - 6 бр.
 6. Десети клас - 6 бр.
 7. Единадесети клас - 8 бр.
 8. Дванадесети клас - 8 бр. 

Шесто средно училище“Отец Паисий“ гр. Монтана е създадено на 1 август 2016 година със заповед РД- 14-110 /7.07.2016г. на Министъра на науката и образованието по предложение на Общинския съвет . То е образувано чрез сливането на Седмо СОУ “Проф.д-р Асен Златаров“ и Осмо СОУ“Отец Паисий“ поради сериозния демографски срив в Община Монтана.

Училището се явява правоприемник и продължител на тридесет и пет годишна история, градена с труд и всеотдайност от двата колектива.

Днес училището е най-голямото в Област Монтана. Обучава ученици от първи до дванадесети клас. През учебната 2016/2017 година в училището се обучават 696 ученика, разпределени в 33 паралелки. Обучението и обслужването на учениците и персонала в училището се извършва от 87 педагогически и непедагогически специалисти.

Шесто СУ „Отец Паисий“ разполага с модерна, просторна училищна сграда , пет компютърни и два терминални кабинета, училищна библиотека, добра спортна база, закрит плувен басейн, зала за представяне, уютни класни стаи и мотивиран професионално подготвен екип, който обучава учениците. За по-добра грижа в училището има логопедичен кабинет и педагогически съветник за психологическа подкрепа. Осигурява обучение и на децата с оценени образователни потребности по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ и чрез сътрудничество с Ресурсния център – Монтана.

  

Всяка година послучай Международния ден на Земята 22 април, ученици от нашето училище засаждат дръвчета в училищния двор.